top of page
  • Matilda Kivinen

Osallistavalla arvoprosessilla kohti merkityksellisiä arvoja

Elomatic Oy on noin tuhat henkilöä työllistävä perheyritys, joka tarjoaa konsultointi-, suunnittelu-, tuotekehitys- ja projektinhallintapalveluita sekä tuotteita ja kokonaisratkaisuja teollisuusyrityksille sekä julkisen sektorin organisaatioille.


Elomaticin pitkän historian aikana on muotoutunut vahva yrityskulttuuri, jossa arvostetaan työntekijöitä, joustavuutta, rehellisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Vuoden 2020 alussa tunnistettiin tarve nostaa arvot yhteiseen keskusteluun kaikissa liiketoimintayksiköissä ympäri maailman. Tavoitteena yhteiselle työskentelylle oli varmistaa strategisia tavoitteita tukevien arvojen mukainen toiminta niin Suomen, Puolan kuin Intiankin muuttuvissa toimintaympäristöissä.


Strategialähtöinen ​arvotyöskentely​ alkaa johdosta


Organisaation elinehto ei ole pelkästään hyvä strategia, ​hiotut prosessit tai kirjatut ohjeistukset vaan ​vastuullisesti toimiva ihminen, joka elää organisaation arvolupauksen mukaisesti. ​Arvoja ei voida työstää strategiasta irrallaan vaan tärkein askel niiden kirkastamisessa on pohtia millaista toimintaa strategia edellyttää juuri nyt. Sekä millaiset arvot mahdollistavat tämän arjessa. Parhaimmillaan arvot ohjaavat toimintaa, auttavat erottumaan kilpailijoista sekä luovat työntekijämielikuvan arvopohjan.


Prosessi käynnistyi Elomaticin johtoryhmän työpajassa, jossa määriteltiin millaista ihmiskäsitystä johtamisessa, halutaan vahvistaa ja millaiset arvot ovat johdon toiminnassa läsnä. Johtoryhmässä pohdittiin myös millaiset arvot tukevat strategian toteutumista ja miten jokainen Elomaticlainen kulkee kohti ​yhteistä päämäärää arjen​ pienissä ja suurissa valinnoissa.

” Johdon työpaja oli hyvä startti koko prosessille. Työpajassa pysähdyimme johtoryhmänä miettimään, minkälainen arvojen mukainen toiminta tukee strategiamme toteutumista. Arvoprosessimme tavoitteena oli saada koko henkilöstö mukaan keskusteluun ja siinä onnistuimme mielestämme hyvin pandemia-ajasta huolimatta”. Patrik Rautaheimo, toimitusjohtaja

Osallistava arvoprosessi – arvoja ei tehdä, vaan ne eletään todeksi


Arvot ohjaavat tapaamme työskennellä ja ne vaikuttavat siihen, miten me priorisoimme ja teemme päätöksiä. Elomaticin yli 50 toimintavuoden aikana on kulttuuriin muodostunut laaja arvopohja, jonka kiteyttäminen tunnistettiin ajankohtaiseksi. Osa arjen toimintaa ohjaavista arvoista oli kuvattuna toiminnan tasolle jo ennen arvodialogin käynnistymistä.


Milestonen kanssa käynnistetyn arvoprosessin tavoitteena oli linkittää arvokeskustelu vahvemmin strategiaan ja päivittää arvot, sekä lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ne tarkoittavat arjen tekemisessä.


Osallistava digitaalinen arvoprosessi mahdollisti yhteisten arvojen merkityksen työstämistä koko henkilöstön kesken. Arvojen mukainen toiminta on arjessa helpompaa, kun arvoja on käsitelty henkilökohtaisella tasolla ja jokainen on päässyt vaikuttamaan yhteisten arvojen sanoittamiseen.


Nice idea to have such type of interaction on common values. Looking for next meeting on this topic.
It was nice to interact with everyone. It is very good initiative from Elomatic team. I am looking forward to attending more dialogues like this on different topics like some technical one.

Innostusta ja yhteisöllisyyttä yli yksikkörajojen!


Arvoprosessi järjestettiin Milestonen avustuksella digitaalisesti. Arvodialogit käytiin Suomen, Puolan ja Intian henkilöstön kanssa toimitusjohtaja Patrik Rautaheimon johdolla.

Ensimmäisessä vaiheessa henkilöstön kanssa tunnistettiin yhteinen arvopohja, jonka pohjalta arvokeskustelu käytiin. Prosessin aikana arvot omakohtaistettiin sekä sanoitettiin yhteisesti ymmärrettävään ja helposti kommunikoitavaan muotoon niin suomeksi kuin englanniksin. Lopuksi arvojen arkeen viemistä vahvistettiin ja tehtiin näkyväksi arvojen mukaista toimintaa. Prosessin aikana työskenneltiin digialustalla yhdessä, yhtenä Elomaticina, joka vahvisti entisestään yksikkörajojen ylittävää yhteistyötä. Prosessin viimeisessä vaiheessa johtoryhmä kokoontui vielä arvojen äärelle miettimään mitkä kaikki prosessit, toimintatavat, ohjaus ja ihmisiin suhtautuminen tulee tarkastella uudelleen näiden arvojen avulla.


Live-muotoinen tapahtuma ja seuraajien kommentit loivat ryhmähengen tuntua jo itsessään, keskustelua oli mukava seurata ja osallistua.
A nice and real-time effective medium to collaborate, connect and continue amongst each other globally.
Currently we are very far from each other, but this is the right way to join together and share our thoughts.

Arvokasta ymmärrystä koko henkilöstöä kuunnellen


Prosessin aikana kertyi tuhansia kommentteja, siitä mikä työssä koetaan arvokkaana ja merkityksellisenä sekä millainen toiminta tukee valittuja arvoja. Kerätystä datasta luotiin ymmärrystä arvotyön tueksi tekoälyn ja ihmisälyn avulla.

Koko henkilöstön mukaan saanti ja osallistaminen oli mielestäni ehdottomasti parasta koko prosessissa. Jokaisella oli mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä ja myös miettiä, miten arvot näkyvät tai miten niiden tulisi näkyä päivittäisessä toiminnassamme.” Marja Salenius-Ranki, henkilöstöjohtaja

Tilaisuuksille asetettiin vain yksi tavoite: päivittää arvomme ja lisätä yhteistä ymmärrystä siitä, mitä ne tarkoittavat työssämme. Tavoite saavutettiin erinomaisesti. Keskusteluihin osallistuneiden mielestä ennakkotyöskentelystä oli tunnistettu toiminnan kannalta oleelliset arvot arvosanoin 4,4. Osallistujat uskovat yhdessä muodostettujen arvojen mahdollistavan menestyksen arvosanalla 4,3. (skaalalla 1= Täysin erimieltä ja 5 = täysin samaa mieltä.)

” Hyvä keskustelu. Saatiin monenlaisia näkökulmia käsiteltyä. Hyvä digitaalisuus!
"Todella onnistunut tilaisuus ja hyvä aivoriihi. Nyt on niin paljon materiaalia jatkotyöstettäväksi. Kun tämä saadaan tiivistettyä yhdeksi paketiksi, niin on varmasti arvot kohdillaan
” Hyvä keskustelu, mukava rytmi ja mielenkiintoinen tapa lähestyä asiaa. Pistää miettimään omia arvoja ja toimintatapoja ja tietysti pohtia niiden merkitystä Elomaticissa.

 

Mitä?

Henkilöstöä osallistava digitaalinen strategialähtöinen ​arvotyöskentely.


Miksi?

Organisaation elinehto ei ole pelkästään hyvä strategia, hiotut prosessit tai kirjatut ohjeistukset vaan vastuullisesti toimiva ihminen, joka työskentelee organisaation arvolupauksen mukaisesti. Yhdessä luotuihin arvoihin on helpompi sitoutua, ne tunnetaan omaksi ja jaetaan. Siksi arvojen luominen tai kirkastaminen kannattaa tehdä koko organisaation kesken. Näin saadaan ihmiset arjessa tukemaan strategian toteutumista arjen pienissä ja suurissa valinnoissa.


Miten?

Yhteensä kaksi digitaalista keskustelutilaisuutta ennakko- ja jälkityöskentelyineen kolmessa maassa kahden kuukauden aikana.


Miksi Milestone?

Parhainkaan strategia ei tuo menestystä, mikäli ihmiset eivät toiminnallaan edistä tavoitteiden toteutumista. Kaikki menestys tai menestymättömyys, onnistumiset ja epäonnistumiset ovat suoraan johdettavissa siihen, millainen käsitys yrityskulttuurissanne on ihmisistä.


Milestonen osallistava arvodialogi rakennetaan yrityksen strategian ja kulttuurin ympärille huomioiden ymmärryksemme siitä, miten ihminen parhaimmillaan oppii ja omaksuu sekä innostuu ja sitoutuu. Osallistava arvodialogi rakennetaan yrityksen näköiseksi asetettujen tavoitteiden pohjalta. Strategialähtöisessä arvoprosessissa tunnistetaan millaista toimintaa strategia edellyttää ja millaista strategiaa tukevaa toimintaa kulttuurissa arvostetaan.

Prosessissa kirkastetaan, omakohtaistetaan ja kiteytetään arvojen mukainen toiminta. Lisäksi normitetaan arvot sekä vahvistetaan yhteisten arvojen mukaista toimintaa.


 

Kiinnostuitko? Jos haluat kuulla miten Milestonen osallistava strategialähtöinen arvoprosessi voi auttaa organisaatiotasi, ota yhteyttä! Vähintäänkin saat mielenkiintoisen ja ajatuksia tuulettavan keskustelun, ja parhaimmillaan voimme yhdessä kirkastaa arvot osallistaen koko henkilöstö mukaan dialogiin.

Jos haluat tutustua digitaaliseen dialogialustaan klikkaa tästä.

Commenti


bottom of page